Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 13 2017

bowstick
15:08
0605 1207 500
Reposted fromkaiee kaiee viazurawianiaczka zurawianiaczka
bowstick
15:07
7514 6dda 500
Reposted fromtfu tfu viazurawianiaczka zurawianiaczka
bowstick
15:06
2692 afe7
bowstick
15:05
9298 8a57
15:05
2993 c01e
15:05
2421 036d 500

heckifiknowcomics:

hahahahahahahahahahahaha pain

bowstick
15:05
3563 7168 500
15:05
6108 dfb8 500
Reposted fromhighhopes highhopes viazurawianiaczka zurawianiaczka
15:04
15:04
7215 799f 500
bowstick
15:02
2662 8d65
Reposted fromsohryu sohryu viasober sober
bowstick
15:01
3912 26be 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasucznik sucznik
bowstick
15:00
Witej
Reposted frombruxa bruxa viaczinok czinok
bowstick
14:59
7653 092e
Reposted fromgreensky greensky viaczinok czinok
14:57
1914 1901 500
Reposted fromTwee-lil-Lass Twee-lil-Lass viaedhell edhell
bowstick
14:57
2585 1267 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasober sober
14:56
bowstick
14:55
4375 f12a 500
#2436847
Reposted fromRamme Ramme viaschaaf schaaf
bowstick
14:54
Przy okazji doradzę: staraj się być samowystarczalny, tak żeby nie zależeć od nikogo finansowo, emocjonalnie, seksualnie, nie uzależniaj się od jednej osoby. Moja ukochana dewiza, wzięta od Asimova, brzmi: "Niech zmysł moralny nie skłoni cię nigdy do niewłaściwej decyzji, zmysł moralny potrafi sprowadzić na manowce."
— Jerzy Vetulani
Reposted fromkyte kyte viaPoranny Poranny
bowstick
14:53
1352 370c 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL vianiklash niklash
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl