Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 09 2018

bowstick
13:42
Za pierwszym razem można wybaczyć. Za drugim przyjąć na klatę. Za trzecim wypierdalaj.
— Hubertos.
Reposted fromgoodcoffe goodcoffe viamrs-cosmos mrs-cosmos
bowstick
13:41
1160 4aad
bowstick
13:39
7412 ca1f 500
Reposted fromsavatage savatage viaSenyia Senyia
bowstick
13:38
0651 0fc0 500
Reposted frommuszynka muszynka viamaciekp maciekp
bowstick
13:38
7359 191b 500
Reposted frompixielark pixielark viaitmakesmecalm itmakesmecalm
bowstick
13:38
0442 4d34 500
Reposted fromkrzywda krzywda viashowmetherainbow showmetherainbow
bowstick
13:36
0918 571f
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viasofias sofias
bowstick
13:35
bowstick
13:35
1338 0209 500
Reposted fromlaluna laluna vianoelya noelya
bowstick
13:35
0071 b734 500
Reposted fromNaitlisz Naitlisz vialubiew0 lubiew0
bowstick
13:29
8889 be0f 500
Reposted fromDickieGoldwire DickieGoldwire vialubiew0 lubiew0
bowstick
13:27
7715 f361 500
Reposted frommisiapa misiapa viamaciekp maciekp
bowstick
13:27
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromjakubzulczyk jakubzulczyk viamaciekp maciekp
bowstick
13:24
Jebane Quetzalcoatle
13:18
7572 4e0b 500
Reposted fromreaktorplayer reaktorplayer viamaciekp maciekp
bowstick
13:17
3311 8e6b 500
Reposted fromliwaj liwaj viamaciekp maciekp
bowstick
13:16
bowstick
13:16
Reposted frominsanedreamer insanedreamer viasilence89 silence89
bowstick
13:16
1536 72e3 500
Reposted frommowmiwojtek mowmiwojtek viamaciekp maciekp

January 08 2018

bowstick
16:09
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl